Co Vás zajímá?

Bilance kompetencí

Kompetence je ve své podstatě velice složitý pojem a mezi odborníky panuje značná nejendnostnost v jeho definici. Pojem kompetence má v českém jazyce dva významy: a) pravomoc a b) způsobilost jedince.

Add a) Kompetence ve významu pravomoc znamená pověření k výkonu určité činnosti. Neříká nic o kvalitě jejího držitele. Kompetenci – pravomoc mohou mít nejen instituce (např. ministerstvo, krajský úřad, soud atd.), ale i osoby (radní, soudce, ředitel).

Add b) Způsobilost jedince k výkonu určité činnosti ne nutně se vztahující k pracovní činnosti (např. sociální nebo rodičovské kompetence), vyjadřuje určité osobní charakteristiky, znalosti, dovednosti, postoje atd. K tomuto významu se váží také další dva pojmy:

  • Kompetentnost: se vztahuje k pojmu způsobilost k výkonu určité činnosti a znamená soulad s předpoklady k výkonu dané činnosti.

  • Kompetentní pracovník: je osoba schopná vykonávat určité povolání, pracovní pozici nebo pracovní úkol v předem patek philippe repliky stanoveném rozsahu a kvalitě.

Pro potřeby těchto webových stránek si vystačíme se dvěma zjednodušenými definicemi:

  • Kompetentní pracovník je pracovník, který je schopen vykonávat svou práci v intencích předem stanovených standardem pro výkon dané pracovní pozice.

  • Pod pojmem profesní kompetence se zde rozumí znalosti, dovednosti, schopnosti, hodnoty a postoje daného jedince, které musí být získány ve vzdělávání a upevněny a zdokonaleny v pracovním procesu.

Následující sebereflešní cvičení vás povedou k identifikaci vašich kompetencí uplatnitelných na trhu práce.